NASZE USŁUGI

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG

 

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Udzielanie konsultacji właścicielom w sprawach związanych z ich lokalami lub nieruchomościami
 2. Współpraca z innymi zarządcami nieruchomości (prywatnymi i instytucjonalnymi) w administrowaniu ich zasobami nieruchomości
 3. Wspieranie członków zarządów Wspólnot Mieszkaniowych w kierowaniu sprawami wspólnoty i wypełnianiu swoich obowiązków
 4. Wspomaganie Wspólnot Mieszkaniowych zarządzających się samodzielnie
 5. Reprezentowanie właścicieli lokali (na podstawie pełnomocnictwa) w kontaktach ze wspólnotą i/lub zarządcą

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Przeprowadzanie analiz, weryfikacji i optymalizacjikosztów eksploatacji   nieruchomości –  oraz kosztów mediów (poszukiwanie możliwości obniżki kosztów). Bieżący monitoring kosztów i raportowanie w tym zakresie
 2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 3. Organizowanie i nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych budynku i instalacji:  przeglądy roczne (kominiarskie, ogólnobudowlane, gazowe, instalacji przeciwpożarowych, dźwigów, kotłów CO), przeglądy 5-letnie (instalacji odgromowej, elektrycznej, ogólnobudowlane)
 4. Bieżące kontrolowanie stanu technicznego budynku
 5. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych właścicieli / najemców oraz warunków umów najmu.
 6. Negocjowanie i zawieranie umów na dostawy mediów oraz nadzór nad ich poprawnym i rzetelnym wykonaniem – monitoring zużycia (dostawa wody i odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, ciepła, wywóz nieczystości)
 7. Negocjowanie i zawieranie umów na obsługę eksploatacyjną obiektu oraz nadzór nad ich poprawnym i rzetelnym wykonaniem: usługi porządkowe (sprzątanie wewnątrz budynku i na zewnątrz, w tym odśnieżanie), ochrona i monitoring obiektu, utrzymanie zieleni zewnętrznej i wewnętrznej, usługi całodobowego technicznego pogotowia awaryjnego, usługi kominiarskie, konserwacja budynku i urządzeń.
 8. Zapewnienie profesjonalnego nadzoru technicznego i bieżąca współpraca z inspektorem nadzoru w zakresie realizacji zleconych prac remontowo-konserwacyjnych.
 9. Opracowywanie pism i wniosków związanych z zarządzaniem nieruchomościami, prowadzenie korespondencji z urzędami i instytucjami
 10. Ubezpieczanie nieruchomości oraz realizacja procedur związanych z likwidacją ewentualnych szkód.
 11. Rozliczanie mediów z najemcami i właścicielami – woda, CO (współpraca ze specjalistycznymi firmami)
 12. Współpraca z pośrednikami w zakresie wynajmu i sprzedaży lokali w obiekcie
 13. Organizowanie i nadzór nad prowadzeniem remontów nieruchomości, adaptacji wynajmowanych lokali, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych.
 14. Opracowywanie rocznego budżetu nieruchomości oraz korekt w tym zakresie – do akceptacji przez właścicieli.
 15. Organizacja pożytków dla nieruchomościami (m.in. różnorodne nośniki reklamowe, wynajem powierzchni wspólnych w budynkach itp.)
 16. Sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych dla nieruchomości
 17. Bieżący kontakt z najemcami, rozwiązywanie problemów najemców, prowadzenie korespondencji związanej z nieruchomością, kontakt z urzędami i instytucjami
 18. Opracowanie instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych (alarmowych) – koordynowanie działań w takich sytuacjach, współpraca ze służbami kryzysowymi (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)
 19. Organizowanie zabezpieczenia nieruchomości w zakresie realizacji przepisów przeciwpożarowych (organizowanie audytu przeciwpożarowego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczenie w zakresie środków ochrony ppoż.) we współpracy ze specjalistycznymi podmiotami
 20. Prowadzenie rozliczeń finansowych i ewidencji pozaksięgowej nieruchomości w formie uproszczonej, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
 21. Projektowanie portali i stron internetowych dla nieruchomości (współpraca ze specjalistyczną firmą internetową).
 22. Organizowanie podstawowej obsługi prawnej dla nieruchomości przy pomocy kancelarii prawnej.

Podstawowym założeniem realizacji powyższej oferty jest skuteczna współpraca i współdziałanie ze zleceniodawcą oparta o wzajemne zaufanie oraz zrozumienie potrzeb, celów i uwarunkowań funkcjonowania.